Pediatrie Vlková s.r.o.

Zajišťujeme preventivní a léčebnou péči, povinné a nadstandardní očkování.

GDPR

Informace pro pacienty / klienty o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti,

já, MUDr. Petra Vlková, jednatelka společnosti Pediatrie Vlková s.r.o., IČO: 192 57 902, se sídlem Tajovského 1310/4, Krč, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 383808, jakožto správce Vašich osobních údajů si Vás tímto dovoluji informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů naší ambulancí.

V naší ordinaci zpracováváme osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterými je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnosti a splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby.


Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako my máme právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či k přímému ohrožení života.

V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na:

MUDr. Petru Vlkovou.

Tel. 241 011 748, e-mail: mudr.vlkova@seznam.cz